Home / Các cơ sở

Cơ sở Bình Định

Địa chỉ: Khu du lịch Tân Thanh, Phường Cát Hải, Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định
Tel: (+28) 3997 7953
Fax: +84 28 3997 7953
Email: info@obv.vn

Cơ sở Hạ Long:

Địa chỉ: Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel: (+24) 7304 1555
Email: info@obv.vn