Đa dạng và hòa hợp

Các chương trình Outward Bound Việt Nam dành cho tất cả mọi người ở Việt Nam, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da, thể lực hay trí lực, và hoàn cảnh xã hội hay giáo dục. Chúng tôi tin rằng tất cả những người tham gia đều có tiềm năng trở nên tốt hơn. Các chương trình được thiết kế sao cho phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.