Outward Bound Vietnam (OBV) thật hữu ích cho cuộc sống của em.